Obchodné podmienky


v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení (ďalej len „Obchodné podmienky“)

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou https://www.a1attack.com je
Predávajúci:
 • Obchodné meno:
  A1Attack s.r.o.
 • Sídlo:
  Tureň 2, 903 01 Senec
 • IČO:
  48208639
 • DIČ:
  2120113468
 • Registrácia:
  Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 • Odd.:
  Sro, vložka číslo: 105015/B
 • E-mail:
  airport@a1attack.com
 • Tel. č.:
  +421 903 700 686
 • Štatutárny orgán:
  Ing. Dick Kvetňanský
(ďalej ako „Predávajúci“)
 • 1.
  Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom služieb od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na www.a1attack.com (ďalej aj „Internetový obchod“) a ktorá vyplnila elektronickú Objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania služby (ďalej len „Kupujúci“).
 • 2.
  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva služby ponúkané prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).
 • 3.
  Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené objednávkou v tomto Internetovom obchode podľa bodu I. ods. 4 Obchodných podmienok, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 • 4.
  Elektronickou objednávkou (ďalej ako aj „Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania služby, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa bodu 6 Obchodných podmienok.
 • 5.
  Službami, ktoré poskytuje Predávajúci sa rozumejú najmä: a) Krátky lety, b) Stredný let, c) Dlhý let (ďalej aj ako „Služby“).
 • 6.
  Služby poskytuje priamo Predávajúci, alebo iní poskytovatelia prostredníctvom Predávajúceho, ktorí sú oprávnení na vykonávanie Služieb v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Iní poskytovatelia“).

II. Objednávka

 • 1.
  Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je vyplnenie formulára údajmi, t.j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných osobných údajov, a to mena, priezviska, obchodné meno (voliteľné), telefonického čísla a e-mailovej adresy. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.
 • 2.
  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
 • a) Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke
 • b) Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho
 • c) Objednávka je neúplná alebo neurčitá
 • d) nebolo možné potvrdiť Objednávku
 • e) ak celková cena za objednanú Službu nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu
 • f) Predávajúci nevie zabezpečiť Službu objednanú Kupujúcim.
 • 3.
  Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.
 • 4.
  Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.
 • 5.
  Predávajúci bezodkladne odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky spolu s voucherom obsahujúci poukaz na Službu zakúpenú Kupujúcim (ďalej aj ako „Voucher“ alebo aj „Poukaz“). Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čím vzniká kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 • 6.
  Storno Objednávky:
 • a) Kupujúci môže stornovať Objednávku aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred tým ako bola Objednávka prijatá podľa bodu II. Ods. 5 Obchodných podmienok.
 • b) Po prijatí Objednávky podľa bodu II. Ods. 5 Obchodných podmienok môže Kupujúci zrušiť svoju Objednávku najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni kedy Predávajúci obdržal Objednávku od Kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 10% z ceny objednávky.
 • c) Objednávku je možné zrušiť len v pracovných dňoch, a to e-mailom na adrese: airport@a1attack.com, pričom je v predmete e-mailu potrebné uviesť STORNO OBJEDNÁVKY.

III. Cena

 • 1.
  Cena Služieb je uvedená na webstránke Internetového obchodu.
 • 2.
  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Služieb. Konečná cena pre Kupujúceho je uvedená v potvrdení Objednávky.
 • 3.
  Predávajúci môže poskytnúť na ponúkané Služby zľavy, ktoré budú uvedené na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 • 4.
  K Službe zakúpenej Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra. Kupujúci súhlasí, aby bol alternatívne Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu elektronickú faktúru na jeho e-mailovú adresu.

IV. Možnosti platby za Služby

 • 1.
  Možnosť platby za služby resp. platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania kariet. Všetky údaje o platobných kartách zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o..
 • 2.
  Predávajúci akceptuje platbu za Služby len prostredníctvom platobnej brány a to online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 • 3.
  Ak cena nebude uhradená v plnej výške za objednanú Službu, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku Služby Kupujúcemu.

V. Dodacie podmienky a prevzatie Voucheru

 • 1.
  Predávajúci zasiela Voucher Kupujúcemu emailom, až po úspešnom zaplatení kúpnej ceny v zmysle článku IV.
 • 2.
  Voucher je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom emailu na adresu, ktorú zadal v Objednávke.
 • 3.
  Voucher Predávajúci dodáva bez územného obmedzenia.
 • 4.
  Voucher odoslaný Predávajúcim, je Kupujúci povinný prevziať.
 • 5.
  V prípade, ak objednaný Voucher nebude možné odoslať, Predávajúci bude o tom Kupujúceho ihneď informovať.

VI. Uplatňovanie Voucheru

 • 1.
  Na využitie Služby, ktorú si Kupujúci zakúpil v Internetovom obchode je potrebné uplatniť Voucher, ktorý Kupujúci obdržal a to v elektronickej forme.
 • 2.
  Voucher obsahuje nasledujúce údaje: a) názov Služby, ktorú si Kupujúci objednal, b) doba platnosti Voucheru, c) kód Voucheru.
 • 3.
  Voucher je možné použiť iba jedenkrát, v prípade ak vo Voucheri nie je uvedené inak. Voucher je prevoditeľný na tretiu osobu.
 • 4.
  Doba platnosti Voucheru je obmedzená a Voucher možno použiť najneskôr posledný deň tejto lehoty. V prípade ak posledný deň lehoty pripadá na sviatok, alebo víkend je posledný deň lehoty stanovený Predávajúcim podľa dohody s Kupujúcim.
 • 5.
  Pre uplatnenie Voucheru je potrebné si zarezervovať termín u Predávajúceho. Zmenu zarezervovaného termínu je potrebné oznámiť Predávajúcemu najneskôr 3 dni pred uskutočnením Služby.
 • 6.
  Predávajúci má právo v prípade zlého počasia, alebo iných objektívnych skutočností, ktoré by mohli spôsobiť prípadnú škodu na majetku, alebo na zdraví zrušiť zarezervovaný termín a poskytnúť nový termín po dohode.
 • 7.
  Predávajúci môže odmietnuť Voucher v prípade že: a) bol predložený po dobe platnosti, b) bol už raz použitý, c) bol neplatný z dôvodu odstúpenia od Objednávky d) poskytnutie Služby by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi.

VII. Reklamácia

 • 1.
  Predávajúci zodpovedá, že Voucher obsahuje všetky náležitosti, tak ako je uvedené v Internetovom obchode a že Kupujúcemu bude dodané požadované množstvo objednaných Voucherov na objednané Služby.
 • 2.
  V prípade, že Kupujúci pri prijatí Voucheru zistí vady, je povinný:
 • a) oznámiť jednotlivé vady Voucheru Predávajúcemu do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia Voucheru, telefonicky na číslo: +421 903 700 686, e-mailom na e-mailovú adresu airport@a1attack.com alebo na adrese Predávajúceho: Tureň 2, 903 01 Senec, Slovenská republika
 • b) každý jeden prípad reklamácie bude Predávajúci posudzovať osobitne
 • 3.
  Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, resp. najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamovaného Voucheru.
 • a) V prípade ak Kupujúci chce reklamovať poskytnutú Službu, je potrebné takúto reklamáciu oznámiť Predávajúcemu osobne a to emailom na e-mailovú adresu airport@a1attack.com/resp. telefonicky na číslo +421 903 700 686 alebo doporučenou poštou na adrese Predávajúceho: Tureň 2, 903 01 Senec, Slovenská republika. V písomnosti môže Kupujúci navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie.
 • b) Predávajúci je povinný postupovať pri vybavovaní reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a vybaviť takúto reklamáciu najneskôr do 30 dní.

VIII. Vrátenie Voucheru / Odstúpenie od zmluvy zo strany Spotrebiteľa

 • 1.
  Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia Voucheru.
 • 2.
  Okamih prevzatia Voucheru sa spravuje ustanovením § 7 ods. 4 Zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • a) Odstúpením Kupujúceho - Spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V takomto prípade Predávajúci:vráti Kupujúcemu - Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Službu, ktorú Kupujúci – Spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci - Spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním Služby, a to prevodom na bankový účet Kupujúceho oznámeného podľa bodu VIII ods.3.
 • 3.
  Ak sa Kupujúci – Spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu VIII ods. 1, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 1 Obchodných podmienok s uvedením kódu Voucheru, mena a priezviska, adresy bydliska Kupujúceho a dátumu objednania alebo prijatia Objednávky.
 • 4.
  Podmienkami pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu VIII ods. 1 sú:
 • a) Služba nesmie byť využitá, v prípade ak Služba uvedená na Voucheri bola poskytnutá Predávajúcim, Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že už nemá možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • 5.
  Ak Kupujúci - Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu VIII ods. 1, zašle Voucher späť Predávajúcemu.
 • a) Predávajúci nie je povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim - Spotrebiteľom najmä ak Voucher je využitý treťou osobou.

IX. Vrátenie Voucheru / Odstúpenie od zmluvy zo strany Spotrebiteľa

 • 1.
  Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
 • 2.
  Právne vzťahy Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
 • a) Alternatívne riešenie sporov:
 • b) Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 • c) Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 • d) Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
 • e) Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 • f) Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 • g) V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

X. Spracúvanie osobných údajov

 • 1.
  Spracúvanie osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je upravené nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení (ďalej len „ZOOU“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Bližšie informácie sú uvedené v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov určené dotknutým osobám.

XI. Záverečné ustanovenia

 • 1.
  Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.
 • 2.
  Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti.
 • a) Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.
 • b) Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na webstránke Predávajúceho, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak.
 • c) Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho stávajú účinnými a záväznými objednaním Služby ponúkanej Predávajúcim.
 • d) Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámila s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
 • e) Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Internetového obchodu.
 • f) Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 12.12.2019.

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

 • Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru:
 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
 • Prievozská 32, 820 07 Bratislava
 • Odbor výkonu dozoru
 • Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
 • Fax č. 02/58 27 21 70

Príloha č. 1
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
PredávajúciKupujúci
Obchodné meno:
Meno a priezvisko:
A1ATTACK s.r.o.
Ulica a číslo:
Tureň 2
Mesto:
Senec
PSČ:
90301
IČO:
48208639
DIČ/IČ DPH:
2120113468
Telefón:
+421 903 700 686
E-Mail:
airport@a1attack.com

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej zmluvy o poskytnutí služby.

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.a1attack.com. Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: zo dňa: s číslom faktúry: . Voucher/Služba mi bola doručená dňa: .

Žiadam preto o vrátenie:

(Zaškrtnite znakom X do štvorca jednu správnu možnosť)
plnej hodnoty faktúry        čiastočnej hodnoty faktúry

ktorej predmetom zmluvy je:

(názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov)
Požadovanú sumu € mi vráťte na IBAN: .
Najneskôr do 14 dní som povinný / povinná zaslať Voucher Predávajúcemu ak mi bol zaslaný aj poštou.
Súhlasím že elektronická a fyzická podoba Voucheru bude neplatná a odobratá z databázy vydaných Voucherov predávajúceho.
V dňa .

(Meno Priezvisko)

(podpis)