Online form withdrawal from the contract

Mrzí nás že od nás odchádzate.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku


v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
Predávajúci Kupujúci
Obchodné meno:
Meno a priezvisko:
A1ATTACK s.r.o.
Ulica a číslo:
Tureň 2
Mesto:
Senec
PSČ:
90301
IČO:
48208639
DIČ/IČ DPH:
2120113468
Telefón:
+421 903 700 686
E-Mail:
airport@a1attack.com

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej zmluvy o poskytnutí služby.

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.a1attack.com. Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: zo dňa: s číslom faktúry: . Voucher/Služba mi bola doručená dňa: .

Žiadam preto o vrátenie:

(Zaškrtnite znakom X do štvorca jednu správnu možnosť)
plnej hodnoty faktúryčiastočnej hodnoty faktúry

ktorej predmetom zmluvy je:

(názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov)

Požadovanú sumu € mi vráťte na IBAN: .
V dňa .

(Meno Priezvisko)

(podpis)


Máte komplikácie?

Zavolajte na
+421(0) 903 700 686

Alebo napíšte e-mailom