INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV URČENÉ DOTKNUTÝM OSOBÁM – ZÁKAZNÍCI


podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“)

 

I.  Prevádzkovateľ

Spoločnosť A1Attack s. r. o., so sídlom Tureň 2, 903 01 Senec, IČO: 48 208 639, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105015/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“).

II.  Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Korešpondenčná adresa:       Tureň 2, 903 01 Senec
E-mail:                                          martin@a1attack.com

Prevádzkovateľ Vás týmto v nadväznosti na čl. 12 v súlade s čl. 13 GDPR informuje o spracúvaní osobných údajov a o Vašich právach s tým spojených. Pri spracúvaní osobných údajov sa Prevádzkovateľ riadi primárne GDPR a tými ustanoveniami zákona č. 18/2018. Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“), ktoré sú aplikovateľné (najmä § 78).

III.  Rozsah spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ zbiera o dotknutej osobe osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

IV.  Účely spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zo strany Prevádzkovateľa nevyhnutné preto, aby Prevádzkovateľ mohol plniť úkony súvisiace s predzmluvnými vzťahmi medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou vyplývajúcimi z prejaveného záujmu dotknutej osoby o poskytnutie zážitkového letu Prevádzkovateľom a následné plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich z uzavretých zmlúv a poskytovaných služieb Prevádzkovateľom.

 

Účel

Právny základ

Plnenie zmlúv a predzmluvné vzťahy (spätné kontaktovanie dotknutej osoby pre poskytovanie služieb zážitkového letu)

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy

Uchovávanie dôkazov o vzniku, trvaní, obsahu a prípadnom zániku zmluvného vzťahu 

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – osobitné právne predpisy (napr. zákony v oblasti daní a účtovníctva)

Účtovné a daňové účely

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonnej povinnosti

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (vymáhanie pohľadávok)   

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem

Účel evidencie a správy prijatých a odosielaných poštových zásielok, správa zásielok doručovaných a odosielaných z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv a ostatných dokumentov súvisiacich so zmluvným vzťahom

 

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – osobitné právne predpisy (napr. zákon o archívoch a registratúrach)

V.  Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa

V prípade spracúvania osobných údajov na účely vymedzené v článku III na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, je uplatnenie alebo obhajovanie práv a právnych záujmov Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v súvislosti s plneniami Prevádzkovateľa poskytnutými dotknutej osobe, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom Prevádzkovateľa s dotknutou osobou.

VI.  Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje v nevyhnutnej miere nasledovnej kategórii príjemcov:

-       zamestnancom Prevádzkovateľa zaviazaných záväzkom mlčanlivosti v rámci plnenia pracovných povinností;

-       osobám, ktoré Prevádzkovateľ poveruje vykonaním služieb (napr. Slovenská pošta a.s., účtovnícka spoločnosť);

-       orgánom verejnej moci a štátnym orgánom v súvislosti s plnením zákonných povinností;

-       právnym zástupcom Prevádzkovateľa.

VII.  Prenos osobných údajov do tretích krajín

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) Prevádzkovateľ nezamýšľa.

VIII.  Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

IX.  Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sú uchovávané v súlade s dobami uvedenými v príslušných právnych predpisoch (napr. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach), v prípade právneho základu plnenia zmluvy po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami a po jeho ukončení v nevyhnutnom rozsahu ešte po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon o účtovníctve) a po dobu trvania oprávneného záujmu.

X.  Poučenie o právach dotknutej osoby

a.  Právo na prístup k osobným údajom.

Na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

b.  Právo na opravu osobných údajov

Ak Prevádzkovateľ eviduje o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje, dotknutá osoba má právo na opravu. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Oprava osobných údajov, prípadne doplnenie osobných údajov sa vykoná bez zbytočného odkladu po tom, čo o to dotknutá osoba požiada.

c.  Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za splnenia predpokladov uvedených v čl. 17 GDPR potom, čo (i) už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo spracúvali, (ii) sa spracúvali nezákonne, (iii) musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť Prevádzkovateľa.

d.  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať Prevádzkovateľa, aby prestal používať osobné údaje dotknutej osoby. Ide napríklad o prípady, kedy si oprávnená osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej má Prevádzkovateľ, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že Prevádzkovateľ už jej osobné údaje nepotrebuje využívať.

e.  Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte v prípade, ak boli osobné údaje získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

f.  Právo namietať spracúvanie

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ doručenú námietku posúdi. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, Prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje.

g.  Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

h.  Právo na odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

XI.  Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto informácie zmeniť v prípade zmeny spracúvania osobných údajov u Prevádzkovateľa a v prípade legislatívnej zmeny.